Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s účastí na projektu Český model amerického kongresu (dále jen „projekt“).
Zásady jsou součástí Podmínek účasti.

Správce osobních údajů:

IČ: 22844228

se sídlem Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – Staré město

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 61124

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění přihlášky na projekt, případně v rámci vzájemné komunikace mezi vámi a spolkem nebo spolkem pověřenou osobou. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

V rámci realizace projektu dále dochází k zachycení vaší podoby organizátory projekty, případně osobami, se kterými spolupracujeme. Zasláním přihlášky k účasti na projektu výslovně souhlasíte s pořízením takového obrazového záznamu. Pokud si nepřejete být na fotografiích zachyceni, sdělte tuto skutečnost příslušnému členovi organizačního týmu, resp. osobě, která záznam provádí.

 • Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané v rámci podání přihlášky na projekt můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem realizace vaší účasti na projektu. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. Kontaktní údaje můžeme dále uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu, zejména za účelem kontaktování v případě nabídky místa v organizačním týmu projektu či informování o dalším ročníku.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 • Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci podání přihlášky na projekt využíváme pouze po dobu před projektem a po dobu realizace projektu, a dále podobu nezbytně nutnou ke splnění našich právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme nejdéle po dobu jednoho roku.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  • Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

V souvislosti s vašimi osobními údaji vám náležejí tato práva:

 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas lze odvolat kdykoliv prostřednictvím našich kontaktních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů.
 • Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci vaší účasti na projektu, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám. Mezi tyto osoby se řadí organizátoři projektu, kteří jsou k této činnosti spolkem zmocněni, Univerzita Karlova (poskytovatel ubytování), Plzeňské městské dopravní podniky a.s. (poskytovatel dopravy), společnost Google LLC (poskytovatel informačních systémů a úložišť) a společnost Microsoft Corporation (poskytovatel emailových schránek).

Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje dále zpracovává:

 • Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 2. 5. 2021.

Aktualizováno: 02.05.2021