Podmínky účasti

Tyto Podmínky účasti se společně se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou jejich součástí, vztahují na podání přihlášky a k účasti na projektu Český model amerického kongresu (dále jen „projekt“), který je realizován spolkem

Centrum politických studií, z. s.

IČ: 22844228

se sídlem Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – Staré město

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 61124

(dále jen jako „spolek“ nebo „my“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Kdo jsme a k čemu slouží webové rozhraní?

Jsme zapsaný spolek, jehož cílem je občanské vzdělávání české veřejnosti, zejména studentů středních a vysokých škol, se zvláštním ohledem na rozšiřování povědomí v otázkách domácí i mezinárodní politiky, svobody a fungování demokracie.

Webové rozhraní www.americkykongres.cz, případně registrace.americkykongres.cz (obě dále jen „webové rozhraní“) slouží výhradně pro účely registrace k účasti na projektu a poskytování nezbytných informací o projektu.

Veškeré pokyny týkající se realizace projektu, včetně data a místa konání jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 • Jak vyjádříte souhlas s podmínkami účasti?

Potvrzením na webovém rozhraní při podání přihlášky na projekt stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami účasti seznámili a souhlasíte s nimi.

 

 1. REGISTRACE, PŘIHLÁŠENÍ MANDÁTU A OBJEDNÁVKA DOPROVODNÝCH SLUŽEB
  • Jakým způsobem je možné podat přihlášku na projekt?

Přihlásit na projekt je možné výhradně prostřednictvím webového rozhraní, nestanoví-li spolek něco jiného. Na projekt se přihlásíte výběrem jednoho mandátu, který je na webovém rozhraní dostupný, případně kombinací mandátů. Podrobný popis mandátů i podání přihlášky je uveden na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že rozdělení jednotlivých mandátů mezi účastníky je zcela v kompetenci spolku. Spolek je proto oprávněn vám vámi zvolený mandát nepřidělit. V takovém případě vám bude přidělen jiný mandát z nabídky.

Při podání přihlášky je nezbytné vyplnit všechny požadované údaje a přiložit příslušné dokumenty, jsou-li vyžadovány (zejména pak motivační dopis).

Neuvedete-li všechny informace, případně budou některé informace chybné (ať už záměrně či nikoliv), jsme oprávněni vám účast na projektu neumožnit. Zjistíme-li tuto skutečnost v průběhu konání projektu, jsme oprávněni vám účast na projektu ukončit.

Jste-li účastníkem, který je v době konání projektu nezletilou osobou, je nutné, aby souhlas s vaší účastí na projektu udělil váš zákonný zástupce. Obdobně se bude postupovat v případě objednávky doprovodných služeb. Pokud podáváte přihlášku na projekt, máme za to, že byl tento souhlas udělen. Zjistíme-li po podání přihlášky, případně v rámci projektu, že souhlas nebyl udělen, jsme oprávněni vaši účast na projektu ukončit.

 • Kdy je vaše přihláška závazná?

Přihláška je kompletní v okamžiku vyplnění všech údajů v registračním formuláři na webovém rozhraní a jejich uložení, přičemž údaj o procentu vyplněných informací je na webovém rozhraní dostupný. V tomto případě se však ještě nejedná o závazné přijetí vaší přihlášky z naší strany, resp. přidělení daného mandátu.

Přihláška se stává závaznou až okamžikem jejího přijetí ze strany spolku. Toto přijetí vám bude zasláno na váš email uvedený v přihlášce s odstupem několika dnů až týdnů.

 • Jakým způsobem je možné objednat si doprovodné služby?

Doprovodné služby související s projektem, především pak ubytování a stravování v lokalitě konání projektu, jízdenku na městskou hromadnou dopravu a další služby uvedené na webovém rozhraní, je možné objednat až po přijetí vaší přihlášky ze strany spolku. Spolek je oprávněn omezit dobu, po kterou je objednávka doprovodných služeb možná. Rozsah poskytovaných služeb je uveden na webovém rozhraní, případně bude zveřejněn bezprostředně před konáním projektu.

Spolek si vyhrazuje právo doprovodné služby příslušným způsobem změnit. V tomto případě je spolek povinen poskytnout služby nejméně v tom rozsahu a kvalitě, ve kterých si je účastník objednal.

 • Je možné účast na projektu zrušit?

V případě, že účast na projektu zrušíte do 31. července příslušného roku (včetně), bude vám vrácena zaplacená částka v plné výši. Berte však na vědomí, že pokud svou účast na projektu zrušíte po datu uvedeném výše, nemáte na vrácení zaplacené částky nárok.

Peněžní prostředky vám zašleme nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne zrušení vaší účasti, a to na bankovní účet, ze kterého jsme tyto peněžní prostředky přijali.

 

 1. REGISTRAČNÍ POPLATEK A CENA DOPROVODNÝCH SLUŽEB
  • Jaká je výše registračního poplatku a cena doprovodných služeb?

Výše registračního poplatku i cena doprovodných služeb je uvedena na webovém rozhraní v rámci podání přihlášky.

 • Do kdy je nutné uhradit registrační poplatek a cenu doprovodných služeb?

Registrační poplatek a cena doprovodných služeb je splatná do 7 dnů od okamžiku, kdy vám potvrdíme vaši přihlášku dle článku 2.2 těchto podmínek účasti. Nebude-li v této době celá platba připsána na náš bankovní účet, jsme oprávněni vaši přihlášku zrušit a neumožnit vám účast na projektu.

 • Jakým způsobem je možné registrační poplatek a cenu doprovodných služeb hradit?

Nedohodneme-li se na jiném postupu, je platbu možné provést pouze bankovním převodem. Pokyny vám budou sděleny prostřednictvím e-mailu, který uvedete v přihlášce.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI NA PROJEKTU
  • Jaké máte při účasti na projektu povinnosti?

V rámci projektu jste povinni jednat v souladu s pokyny organizátorů, kteří jsou k tomu spolkem pověřeni.

V rámci projektu máte povinnost jednat a chovat se tak, abyste neporušovali tyto podmínky účasti, veřejný pořádek, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. To zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek po celou dobu konání projektu, a to i mimo oficiální program (tedy zejména po dobu večerních a nočních hodin);

Je-li vám poskytována doprovodná služba v podobě ubytování, jste povinni dodržovat a jednat v souladu s Ubytovacím řádem Kolejí a menz Univerzity Karlovy, jakož i s dalšími provozními řády prostor, ve kterých se projekt koná. Tyto provozní řády vám budou na žádost zpřístupněny bez zbytečného odkladu.

Berte na vědomí, že jakékoliv podklady a dokumentu předané vám v rámci projektu nebo v jeho souvislosti jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jsme oprávněni vám účast na projektu ukončit?

Dojde-li k porušení vaší povinnosti dle článku 4.1. těchto podmínek účasti, jsme oprávněni vám účast na projektu ukončit, a to i v průběhu jeho konání. V tomto případě nemáte právo na vrácení registračního poplatku, resp. ceny doprovodných služeb, které jste uhradili.

Dále vezměte na vědomí, že v případě porušení vaší povinnosti dle článku 4.1 těchto podmínek účasti, jsme oprávněni neumožnit vám účast na jakýchkoliv dalších projektech, které spolek pořádá.

 • Jste odpovědni za škodu?

V případě, že v rámci konání projektu způsobíte škodu (zejména, nikoliv však výlučně, na zařízení nebo vybavení místností, kde se projekt koná, v ubytovacích zařízeních, v restauracích, kde probíhá společné stravování, případně na jakémkoliv jiném místě, které souvisí s realizací projektu), a v důsledku tohoto jednání po nás bude vymáhána škoda nebo jakékoliv jiné plnění, jste povinni nám tuto škodu v plné výši nahradit.

 • Je za vás spolek odpovědný v rámci konání projektu?

Berte na vědomí, že spolek není odpovědný za vaši osobu nebo vaše jednání v průběhu projektu. Jste-li nezletilým účastníkem, odpovědnost za vás má váš zákonný zástupce.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  • Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto podmínky účasti jsou platné a účinné od 6. 5. 2021.

Aktualizováno: 05.05.2021