Český model amerického kongresu (dále jen “projekt”) je organizován spolkem Centrum pro studium diplomacie a politiky , z.s. se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10; IČO: 22844228 (dále jen “organizátor”) jako vzdělávací akce pro studenty středních a vysokých škol. Cílem projektu je rozvíjet interaktivní dovednosti a znalosti účastníků.

Účastník zejména:

1. Souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem v rozsahu dokumentu, který je nedílnou součástí těchto účastnických podmínek, dle zákona č. 101/2000 Sb.0

2. Zavazuje se řídit se pokyny členů organizačního týmu a chovat se tak, aby neohrozil dobré jméno projektu nebo organizátora.

3. Zavazuje se k úhradě škody vzniklé jeho zaviněním v průběhu konání projektu.

4. Zavazuje se řídit ubytovacím řádem Kolejí a menz Univerzity Karlovy, jakož i provozními řády objektů, v nichž se bude v rámci své účasti na projektu pohybovat. Účastník se zavazuje řídit pokyny personálu těchto zařízení. Zároveň bere na vědomí, že v případě porušení jakéhokoliv ze zmíněných řádů může být z dotyčného objektu vypovězen s okamžitou platností, či mu do něj může být zakázán další vstup.

5. Bere na vědomí, že organizátoři projektu nenesou odpovědnost za jeho chování, ani za případné následky tohoto chování.

6. Bere na vědomí, že veškeré poskytnuté materiály jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a lze je použít jen se souhlasem autora.

7. Bere na vědomí, že případné zrušení své účasti na projektu, ať už před zahájením projektu či v jeho průběhu, musí organizátorům neprodleně oznámit, jinak na tento fakt nebude brán zřetel. Při zrušení účasti do 31. července 2018 bude účastníkovi v plné výši vrácen registrační poplatek i úhrada za všechny objednané a zaplacené služby. V případě pozdějšího zrušení účasti již vrácení těchto nákladů není možné.

8. Jestliže je mladší 18 let, informuje svého zákonného zástupce o své účasti na projektu a seznámí jej s těmito registračními podmínkami. Zákonný zástupce musí s účastí na projektu vyslovit souhlas, následná registrace účastníka slouží jako potvrzení tohoto souhlasu. Zákonný zástupce především musí vzít na vědomí, že organizátoři nenesou odpovědnost za chování účastníka a jeho následky (účastník se nestává “svěřenou osobou” organizátora).

 

Pokud účastník poruší Podmínky účasti nebo právní řád ČR, vyhrazuje si organizátor právo:

1. Vyloučit tohoto účastníka z projektu. Povinností vyloučeného účastníka je uhradit plnou cenu služeb mu poskytnutých v rámci projektu, pokud to organizátor uzná za vhodné, a opustit prostory konání projektu.

2. Nepovolit účast tomuto účastníkovi na dalších akcích pořádaných organizátorem.

Aktualizováno: 23.04.2018