Pozorovatelé

Akreditovaní pozorovatelé představují na půdě Kongresu přímou a nezastupitelnou spojnici mezi politiky, voličskou veřejností a zájmovými skupinami. Třebaže nejsou volenými zástupci občanů USA a nepodílejí se svými hlasy na schvalování zákonů, významnou měrou participují na formování i kontrole politických rozhodnutí. Rozlišujeme tři typy akreditovaných pozorovatelů: ministry, lobbisty a novináře.

Ministři na jednáních zastupují postoje exekutivy a prezidentky. Ačkoliv nedisponují hlasovacím právem, jsou v přímém kontaktu s prezidentem, který disponuje právem veta. Na jednáních musí předvést pečlivou znalost dané problematiky a dobré přesvědčovací schopnosti, aby dokázali i bez hlasovacího práva přesvědčit kongresmany o prosazení exekutivou preferovaných návrhů.

Na ČMAKu mají ministři několik úkolů. Hlavní náplní jejich práce je navštěvování výborů obou komor Kongresu dle svojí specializace a prosadit do návrhů zákonů názor exekutivy. Ačkoliv nedisponují hlasovacím právem, jsou v přímém kontaktu s prezidentkou, které mohou doporučit zákon v případě potřeby vetovat. Vedle toho navštěvují samostatné jednání exekutivy s prezidentkou, a jsou společně s lobbisty součástí jednání tripartity.

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAKu tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj. Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Je pak odkázán na poskytnuté věrohodné údaje a data. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematiky naprostým základem.

Hlídací psi demokracie. I tak se třeba přezdívá zkušeným novinářům, kteří se bijí za zájmy veřejnosti a společnosti jako celku. Úkoly jsou zřejmé – pravdivě a úplně informovat veřejnost o veškerém dění na půdě Kongresu Spojených států amerických, zjišťovat, nakolik volení zástupci skutečně naplňují sliby, s nimiž u občanů uspěli ve svých volebních okrscích a zdali náhodou nepodléhají různým vnějším tlakům.

Novináře na ČMAKu čekají dvě zásadní úlohy: formou pravidelných televizních reportáží a článků informovat všechny účastníky o průběhu jednání v obou komorách, vést s nimi rozhovory či ankety a zjišťovat tak, nakolik dobře plní své povinnosti zákonodárce. Budou se moci rozhodnout pro práci v novinách nebo v televizi.

 

Jednací řád ČMAK 2022

Trestní zákoník Kongresu

Aktualizováno: 02.09.2022