Svou registrací do projektu Český model amerického kongresu 2016 účastník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů, dále jen „Zákon“) zapsaným spolkem Centrum pro studium diplomacie a politiky, z. s. se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 (dále jen „organizátor“). Tyto údaje budou organizátorem uchovány za účelem organizace projektu a komunikace s účastníkem ohledně jeho účasti.

Po skončení jeho účasti má účastník právo, aby jeho údaje nebyly organizátorem nadále spravovány a zpracovávány. Organizátora o uplatnění tohoto práva vyrozumí na e-mailovou adresu info@americkykongres.cz.

Účastník souhlasí, že Zpracovatel může podle § 85 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) pořizovat a používat fotografie a jiný obrazový nebo zvukový materiál, na kterém je účastník zachycen, k propagaci projektu. V souvislosti s projektem takový materiál může Zpracovatel poskytnout i některému z partnerů projektu. Účastník může svůj souhlas odvolat v souladu s § 87 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Účastník souhlasí, že jeho články a rozhovory s ním mohou být zveřejněny v modelových médiích (The Wall Street Post, Los Angeles Journal, Rádio ČMAK).

Účastníkovi plně náleží práva podle § 11 a § 21 Zákona. Organizátor se zavazuje, že neposkytne osobní údaje účastníka bez jeho souhlasu třetí osobě s výjimkou případů, kdy účastník způsobí v souvislosti s účastí na projektu škodu na prostorách konání projektu nebo ubytování. V takovém případě organizátor ale poskytne poškozenému jen ty nejnutnější údaje.

Tento souhlas je výslovným souhlasem podle § 5 Zákona v jeho platném znění. Souhlas je udílen svobodně a dobrovolně, a účastník prohlašuje, že údaje jsou pravdivé. Udělení souhlasu je podmínkou účasti na projektu.

V případě, že je účastník je mladší 18 let a není způsobilý podle § 30 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), je souhlas udílen zákonným zástupcem. Účastník tímto prohlašuje, že jeho zákonný zástupce byl s tímto souhlasem srozuměn a souhlas se zpracováním údajů udělil.

Aktualizováno: 28.05.2018